Cennik

 

Badania psychotechniczne 

  

Operatorzy:

 • sprzętu ciężkiego (np. koparek, dźwigów),

 • wózków widłowych, żurawi, suwnic,

 • innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych,

 • osoby pracujące na wysokości,

 • osoby pracujące na stanowiskach górniczych.

 

80 zł

Osoby kierujące pojazdami w ramach obowiązków służbowych

100 zł

Kierowcy:

 • osoba ubiegająca się o:

- uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem,

- przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o kierujących pojazdami,

- przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;

 • osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

 • kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu karnego;

 • kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:

- kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub środka działającego podobnie do alkoholu,

- przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,

- w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

 • osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

 • osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie terminu ważności tego dokumentu.

 • kandydat na instruktora i instruktor;

 • kandydat na egzaminatora i egzaminator;

 • kierowca zawodowy wykonujący przewóz rzeczy lub osób;

 • kierowca taksówki;

 150 zł*

Badanie kierowcy zawodowego + operatora

170 zł

Odpis orzeczenia

10 zł

 

 

Inne usługi:

 

Porada psychologiczna (60 minut)

100 zł

Porada pedagogiczna, wychowawcza (60 minut)

80 zł

Doradztwo zawodowe

60 zł

*cena 150 zł za badanie kierowcy została ustalona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r. w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r., poz. 937);

 

W przypadku większej liczby osób oferuję atrakcyjne rabaty (dotyczy badań operatorów, osób pracujących na wysokości i prowadzących pojazd w ramach wykonywania obowiązków służbowych).