Cennik

Badania psychotechniczne

Operatorzy:

·         sprzętu ciężkiego (np. koparek, dźwigów),

·         wózków widłowych, żurawi, suwnic,

·         innego sprzętu wymagającego specjalistycznych badań psychologicznych,

·         osoby pracujące na wysokości,

·         osoby pracujące na stanowiskach górniczych.

 

 

60 zł

Badanie operatorskie zawierające 2 lub więcej stanowisk.

70 zł

Osoby kierujące pojazdami w ramach obowiązków służbowych

80 zł

Kierowcy:

 

·      osoba ubiegająca się o:

 

      -  uzyskanie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1, C1+E, C, C+E, D1,

 

         D1+E, D i D+E lub uprawnienia do kierowania tramwajem,

 

      -  przywrócenie uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii AM, A1, A2, A, B1,

 

         B, B+E i T, wobec której wydana została decyzja o cofnięciu uprawnienia w

 

         trybie art. 103 ust. 1 pkt 2 lub 3 ustawy o kierujących pojazdami,

 

       - przywrócenie uprawnienia do kierowania pojazdem, cofniętego ze względu na

 

         istnienie przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdami;

 

·      osoba przedłużająca ważność uprawnienia w zakresie prawa jazdy kategorii C1,

 

      C1+E, C, C+E, D1, D1+E, D i D+E lub pozwolenia na kierowanie tramwajem;

 

·       kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli uczestniczył

 

       w wypadku drogowym, w następstwie którego inna osoba poniosła śmierć lub

 

       doznała obrażeń, o których mowa w art. 156 § 1 lub art. 157 § 1 Kodeksu

 

       karnego;

 

·      kierujący motorowerem, pojazdem silnikowym lub tramwajem, jeżeli:

 

      -  kierował pojazdem w stanie nietrzeźwości, w stanie po użyciu alkoholu lub

 

         środka działającego podobnie do alkoholu,

 

      -  przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu

 

         drogowego,

 

      -  w okresie próbnym popełnił co najmniej dwa wykroczenia w ruchu drogowym

 

         przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji;

 

·      osoba posiadająca prawo jazdy lub pozwolenie na kierowanie tramwajem, jeżeli w

 

      wyniku badania lekarskiego tej osoby została stwierdzona możliwość istnienia

 

      poważnych przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem;

 

  ·      osoba ubiegająca się o wydanie zezwolenia na kierowanie pojazdem

 

        uprzywilejowanym lub przewożącym wartości pieniężne albo o przedłużenie

 

        terminu ważności tego dokumentu;
 

 

  ·      kandydat na instruktora i instruktor,

 

  ·      kandydat na egzaminatora i egzaminator.

 

  

 150 zł*

Badanie osoby prowadzącej pojazd w ramach obowiązków służbowych + operatora

 

90 zł

Badanie kierowcy zawodowego + operatora

 

170 zł

Odpis orzeczenia

10 zł

Inne usługi:

Porada psychologiczna (60 minut) – prosimy o kontakt telefoniczny w celu uzyskania szczegółowych informacji

100 zł

Porada pedagogiczna, wychowawcza (60 minut)

60 zł

Doradztwo zawodowe

50 zł

Szkolenia, warsztaty – ceny ustalane indywidualnie.

 

*cena 150 zł za badanie kierowcy została ustalona w Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 8 lipca 2014r.
w sprawie badań psychologicznych osób ubiegających się o uprawnienia do kierowania pojazdami, kierowców oraz osób wykonujących pracę na stanowisku kierowcy (Dz. U. z 2014r., poz. 937); wszystkie pracownie psychologiczne w Polsce są zobowiązane od dnia 20 lipca 2014r. do pobierania opłat w wysokości 150 zł za badanie w ramach psychologii transportu bez możliwości zmiany ceny

 

W przypadku większej ilości osób oferuję atrakcyjne rabaty (dotyczy badań operatorów, osób pracujących na wysokości i prowadzących pojazd w ramach wykonywania obowiązków służbowych).

 

 Badania na broń

Badanie osób starających się lub posiadających pozwolenie na posiadanie broni.

 

Koszt badania osoby ubiegającej się o pozwolenie

Koszt badania osoby posiadającej zezwolenie

 

 

 

      280 zł

240 zł

Badanie osób prowadzących działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania i obrotu

materiałami wybuchowymi, bronią, amunicją oraz wyrobami i technologia o przeznaczeniu wojskowym lub policyjnym.

 

240 zł

Badanie osób rozprowadzających oraz przechowujących w ramach działalności gospodarczej materiały wybuchowe przeznaczone do użytku cywilnego.

 

160 zł

Badanie inspektorów transportu drogowego.

 

250 zł

Badanie kandydatów do objęcia urzędu sędziego i prokuratora.

 

250 zł

Badanie kuratorów sądowych.

 

250 zł

Badanie detektywów.

 

150 zł

Badanie strażników gminnych/miejskich.

 

150 zł

Kwalifikowany pracownik ochrony.

200 zł